Akupunktio

Fysioterapiassa pääasiallinen akupunktion käyttökohde on akuutin ja kroonisen kivun ja säryn lievittäminen, kudosturvotuksen vähentäminen sekä lihasten rentoutus. Akupunktion vaikutusmekanismia selitetään paljolti hermojärjestelmän välityksellä tapahtuvan kivunlievityksen kautta. Keskushermostossa on kemiallisia välittäjäaineita mm. endorfiineja, joiden erittymisen myötä kiputuntemukset lieventyvät ja lihasrentous lisääntyy. Hyviä hoitokohteita ovat mm. erilaiset hermopinteet, nivelkivut, niska-hartiavaivat, selkäkipu, päänsärky ja migreeni.

Basic Body Awareness- terapia

Basic Body Awareness –terapia on psykofyysisen fysioterapian menetelmä, joka aktivoi ihmisessä olevia voimavaroja sekä edistää ja ylläpitää kokonaisvaltaista hyvinvointia. BBAT kietoo yhteen tasapainon, vapaan hengityksen ja tietoisen läsnäolon yksinkertaisten liikeharjoitteiden avulla. Olennaista terapiassa on asiakkaan ja terapeutin välinen vuorovaikutus liittyen asiakkaan havaintoihin, kokemuksiin, oivalluksiin ja oppimiseen. Liikeharjoituksia tehdään maaten, istuen, seisten ja kävellen. Lisäksi tehdään pariharjoituksia, äänenkäyttöharjoituksia sekä pehmytkudoskäsittelyä. Olennaista harjoittelussa on läsnäolo omassa kehossa ja liikkeessä. Liikkeitä on helppo yhdistää omaan arkielämään.

DDP -menetelmä

Menetelmän tavoitteena on vahvistaa vanhemman ja lapsen välistä tunnevuorovaikutusta, ymmärrystä ja luottamusta. Menetelmä sisältää sanallista työskentelyä ja siihen voidaan sisällyttää myös kehollisia tai toiminnallisia harjoitteita.  Sekä lapsi/nuori että vanhempi pyritään kohtaamaan myönteisessä, hyväksyvässä ja tukevassa ilmapiirissä. Terapiaa toteutetaan yhteistapaamisissa, joihin lapsi/nuori osallistuu yhdessä vanhempansa / huoltajansa kanssa sekä myös erillisissä tapaamisissa.

Psykomotorinen fysioterapia

Psykomotorinen fysioterapia on yksi fysioterapian muoto, jossa on oma suuntauksensa sekä norjalaiseen että Keski-Eurooppalaiseen perinteeseen liittyen. Yleisesti psykomotorisessa fysioterapiassa arvioidaan kuntoutujan voimavarat ja valmiudet mm. hengityksen, lihasjänteyden, biomekaniikan sekä motoristen taitojen kautta. Liiketaitavuus ja koordinaation harjoittaminen on osa terapian keskeistä sisältöä erityisesti lasten ja nuorten terapioissa.

Rytminen liikeharjoittelu

Rytmisellä liikeharjoittelulla aivot saavat uusia mahdollisuuksia parantaa toimintaansa. Liikkeiden avulla aivojen kaikki kerrokset, eri lohkot sekä aivopuoliskot pyritään saamaan hyvään yhteistyöhön keskenään. Liikeharjoittelun avulla voidaan lieventää erilaisia häiriötiloja, poistaa haitallisia refleksijäämiä sekä integroida refleksejä. Liikeharjoittelu sopii kaiken ikäisille ja kuntoisille. Säännöllinen harjoittelu tuottaa parhaan tuloksen ja harjoituksia voi tehdä päivittäin. Harjoittelun avulla asento-, liike- ja tuntoaistien toiminta parantuu.

Tanssi-liiketerapia (TLT)

Tanssi-liiketerapia  tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden oman kehon ja liikkumisen tutkimiseen, uusiin kokemuksiin ja oivalluksiin sekä erilaisten prosessien työstämiseen ohjatusti ja turvallisesti oman kehon ja liikkeen kautta. Tunnekokemuksia voi liikkeen avulla tunnistaa, käsitellä ja työstää. Liikekokemuksia käydään läpi sanoin tai kuvin, mikä auttaa liikkeen merkityksen ymmärtämisessä ja sen liittämiseksi osaksi omaa kokemusmaailmaa. Tanssi-liiketerapiaan osallistumiseksi ei vaadita tanssiosaamista tai erityisiä liikunnallisia ominaisuuksia. Terapian tavoitteet määritellään kunkin asiakkaan yksilöllisten edellytysten ja tarpeiden mukaan.

Theraplay-menetelmä

Menetelmässä läheinen kehollinen kontakti ja vuorovaikutus ovat peruselementtejä. Leikillisessä ja hyväksyvässä ilmapiirissä toteutetaan kehonkuvaa vahvistavia leikkejä, joissa katsekontakti ja kosketus ovat tärkeässä roolissa. Hoivaamisaktiviteettien tavoitteena on vahvistaa sitä viestiä, että lapsi on huolenpidon arvoinen. Keholliset haasteet kuten pelit, leikit ja kisailut puolestaan auttavat lasta tuntemaan itsensä pystyvämmäksi. Vanhempi / huoltaja voi osallistua Theraplay-keinoja käyttävään terapiaan ja saada neuvoja ja ideoita myös kotiin lapsen kanssa toteutettavaksi.

TRE-menetelmä

Trauma Releasing Exercise- eli TRE-menetelmä perustuu ihmisen luonnolliseen biologiseen ja neurologiseen kykyyn palautua stressaavista tilanteista. Harjoitteella vaikutetaan autonomisen hermoston kautta aivojen limbiseen järjestelmään. Eläimillä ja pikkulapsilla nämä reaktiot tulevat automaattisesti, mutta ihmiset oppivat kontrolloimaan itseään ja siten estämään sen ilmenemisen. Trauman tai stressaavan tilanteen jälkeen kehon lihaksiin saattaa jäädä kireyksiä, joita on vaikea saada rentoutumaan. Ne saattavat pitkittyessään aiheuttaa kroonisia sairauksia.

Harjoitus aktivoi lihasten vapinana tai tärinänä alkavan luonnollisen palautumismekanismin. Ohjaamme harjoituksen aina yksilöfysioterapiassa, jolloin kokemus ei ahdista eikä lisää pelon tunnetta.

Kinesio- ja Dynamic -teippaus

Kinesioteippausta käytetään yleisimmin vähentämään kipua ja turvotusta sekä lisäämään liikkuvuutta ja lihasvoimaa. Kinesioteippi on puuvillainen, elastinen teippi joka venyy pituussuunnassa 130-140%. Liimapinta on akryylipohjainen (lateksiton). Teippaus kestää iholla 3 pv – 1 viikko. Kinesioteippauksen kanssa voi käydä suihkussa ja saunassa. Teippaustekniikoita on lukuisia erilaisia ja ne valitaan halutun vaikutuksen mukaisesti.

Dynamic-teippi on kinesioteippiä vastaava tuote, mutta reilusti elastisempi, joka tarjoaa suuremman liikeradan. Se soveltuu paremmin heikkojen, rasittuneiden tai rikkoutuneiden lihasten avuksi.

Valikko